rainbo

Profesionálna autokozmetika pre ručné autoumyvárne a špecializované prevádzky

Ochrana osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Imperial Company s.r.o., so sídlom Soblahovská 1111/35, 911 01 Trenčín, IČO: 47 454 491, telefón +421 911 239 398, email info@imperialcompany.sk (ďalej ako „Správca“).

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Osobné údaje sú spracované na účely odoslania kontaktného formulára, vykonania online objednávky a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Imperial Company s.r.o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa zákazníka.
2.2. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:
- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
2.3. Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetovej stránky, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Imperial Company s.r.o.
2.4. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@imperialcompany.sk

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku objednaného tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
5.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom
- na opravu osobných údajov
- na obmedzenie spracovania osobných údajov
- na výmaz osobných údajov
- na prenositeľnosť osobných údajov
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
5.2. Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1. Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA
7.1. Odoslaním objednávky alebo odoslaním žiadosti o dotáciu z internetovej stránky potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 30.6.2022